Market Guide

Map of locations of Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

Map of locations of Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

Ota Itabashi Kasai Tsukiji Tama New Town Setagaya Yodobashi shokuniku Adachi Toshima Kita Adachi